Rozvoz Pardubice a blízké

okolí za 39 Kč vč.DPH

 

Výkup prázdných kazet

Výkup plných kazet


KONTAKTY

OK Toner Pardubice
V Oklikách 1052
530 06 Pardubice
tel: 603 11 11 01
IČ:728 68 601
DIČ:CZ7009103321

PRONÁJEM TISKÁREN

OD JEDNÉ KORUNY

 

 

Ocenění Spolehlivá firma


OBCHODNÍ PODMÍNKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

David Kurka ,

Místem podnikání : V Oklikách 1052 ,Pardubice 530 06

IČ: 72868601

DIČ: CZ 7009103321

TEL : +420 603 111 101

 

Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.oktoner.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Jako takové jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

 2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím s trvalým bydlištěm nebo sídlem v České republice jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které neupravují obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na spotřebitele, Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění („Zákon o ochraně spotřebitele“).

 

Definice

 1. Prodávající je:

  David Kurka ,

  Místem podnikání : V Oklikách 1052 ,Pardubice 530 06

  IČ: 72868601

  DIČ: CZ 7009103321

  TEL : +420 603 111 101
 2. Uvedená adresa provozovny prodávajícího je současně poštovní adresou pro doručování.

 3. Kupující je zákazník internetového obchodu OKtoner.cz

 4. Spotřebitel je kupující – fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 5. Podnikatel je kupující, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

Kupní smlouva

 1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku".

 3. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

 4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 5. Okamžikem uzavření kupní smlouvy je kupní smlouva pro účastníky závazná. Smlouva je po svém uzavření archivována prodávajícím a kupující ji může dohledat na svém účtu pokud se zaregistroval. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

 6. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 7. Prodávající vylučuje možnost, aby přijetí nabídky, resp. objednávka kupujícího obsahovalo dodatky nebo odchylky.

 8. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

 10. Platbu za objednané zboží je možné realizovat více způsoby, hotově při osobním vyzvednutí zboží na prodejně, při převzetí zboží, je-li zboží doručováno dopravní společností nebo poštovním doručovatelem, nebo bankovním převodem, kdy částka musí být na účet prodávajícího uhrazena před odesláním zboží, nebo využitím platební karty při osobním vyzvednutí, nebo prostřednictvím platební brány, pokud ji prodávající nabízí.

 11. Odeslání objednaného zboží závisí od jeho skladové dostupnosti, která je viditelně uvedena u každého výrobku na stránkách www.oktoner.cz.

 12. Veškeré zboží , je expedováno do 48h. V případě kupní smlouvy uzavřené  o víkendu, bude zboží odesláno nejpozději do dvou pracovních dnů.

 13. Zboží je odesíláno toliko na území České republiky, a to Českou poštou nebo kurýrní službou. Osobní odběr je možný na místech uvedených www.oktoner.cz Ceník dopravy je uveden na stránkách www.oktoner.cz. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

 

Právo z vadného plnění, reklamace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 1925, § 2099 2117 a § 2161 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

 2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 5. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 6. Reklamaci lze uplatnit osobně ve všech prodejnách prodávajícího, písemně na adresu sídla společnosti nebo na e-mail adresu reklamace@tonerpartner.cz. Je-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace vyřízena neprodleně, nejpozději ve 30-ti denní lhůtě, v ostatních případech v co nejkratší lhůtě. Reklamované zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství s tím, že kupující označí zásilku příslušnými symboly, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Kupující právo na úhradu nákladů spojených s dopravou zboží k reklamaci v případě, že reklamace bude oprávněná, a pouze do výše přiměřených a obvyklých nákladů odpovídajících povaze reklamovaného zboží. V případě, že reklamace bude posouzena jako neoprávněná, nemá kupující nárok na úhradu nákladů spojených s reklamací. Pro vyřízení reklamace lze doporučit, aby kupující předložit kopii

 7. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

 8. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy. Lze doporučit, pro rychlejší vrácení peněz, v odstoupení uvést, označení kupujícího jménem, příjmením a přesnou adresou, text, že kupující odstupuje od smlouvy, číslo objednávky, datum objednání a datum převzetí zboží, číslo bankovního účtu, na který mu bude vrácena kupní cena. Pro odstoupení lze použít vzorový formulář, který je připojen k těmto Obchodním podmínkám. Kupní cena bude kupujícímu vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno řádné odstoupení kupujícího od smlouvy.

 9. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@tonerpartner.cz.

 10. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 11. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 12. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky  u zboží označeného pojmem "Zboží skladem" i u „Zboží není na skladě“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

 13. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@oktoner.cz. Kupující je rovněž oprávněn obrátit se na prodávajícího osobně v provozovně prodávajícího nebo písemně na adresu sídla prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, vyřídí osobně nebo zašle odpověď na adresu kupujícího.

 14. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ochrana osobních údajů

 1. Ustanovení této části se vztahuje na kupující fyzické osoby. Provozovatel si váží osobních údajů kupujících a chrání je před zneužitím. Tyto informace shromažďuje proto, aby zkvalitnil své služby. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou bezpečně uchovávána a jsou sdílena pouze s osobami, které zpracovávají osobní údaje kupujících na základě písemného pověření prodávajícího. Tyto osoby se při jejich zpracování řídí stejnými podmínkami ochrany osobních údajů jako prodávající. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího a to do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být ze strany prodávajícího v budoucnu použito za účelem případné nabídky obchodu a služeb zákazníkovi. Kupující právo přístupu ke svým osobním údajům a právo požádat prodávajícího o vysvětlení a právo na blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci osobních údajů dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnutí osobních údajů je ze strany kupujícího dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

 2. Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující souhlasí se shromažďováním a používáním informací o kupujícím a jeho nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány.

 3. Osobní data jsou poskytována externím přepravcům a bankám, kterým jsou data předávána v minimálním rozsahu, nezbytně nutném pro bezproblémové doručení zboží a jeho úhradu.

 4. Prodávající může zpracovávat osobní údaje kupujících i prostřednictvím cookies. Použitím internetového obchodu www.oktoner.cz kupující souhlasí s užíváním cookies ze strany prodávajícího v rozsahu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací. Kupující může užívání cookies ze strany prodávajícího odmítnout, v takovém případě však budou některé funkcionality internetového obchodu www.oktoner.cz omezeny.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neú¬činného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek v případě změny jakýchkoliv souvisejících právních předpisů nebo v případě změny judikatury týkající se smluvních vztahů upravených těmito obchodními podmínkami.

 3. Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že si smlouvu řádně zvážily, její celý text přečetly a pochopily a že ji uzavírají o své vůli. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel tak, jak jej na počátku této smlouvy vážně deklarovaly.

 4. Předchozí znění obchodních podmínek prodávající archivuje a poskytne je kupujícímu na vyžádání.

 5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 20. 3. 2015

 

Spotřebitelem je fyzická osoba,
která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná
v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci
samostatného výkonu svého povolání.
Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která
podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na
základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo osoba,
která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního
předpisu.